Privacy Statement

Vertegenwoordiging

Eenmanszaak Martapart wordt vertegenwoordigd door Martje Bloot die, als eigenaar van deze eenmanszaak, degene (en de enige) is die de persoonsgegevens verwerkt en bewaart voor het bedrijf en daartoe de doelen en de middelen vaststelt, en aldus de verwerkingsverantwoordelijke is.

Contactgegevens:

Martapart
Eigenaar: Martje Bloot
Postjeskade 121 – 3hg
1058 DL Amsterdam, Nederland
Telefoon: 06 21503419
E-mail: mart@martapart.nl
Website: www.martapart.nl

Verantwoording verwerking

In deze Privacy Statement staat omschreven hoe de eigenaar van Martapart, Martje Bloot, in haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens verwerkt en bewaart, voor welke doelen en met welke middelen.

Martapart is geen overheidsinstantie of -orgaan, verwerkt geen bijzondere en/of strafrechterlijke persoonsgegevens en doet niet aan regelmatige of stelselmatige observatie van personen. Derhalve is Martapart niet verplicht een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen voor toezicht op de toepassing en naleving van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoons- en bedrijfsgegevens

Martapart verwerkt persoonsgegevens doordat de klant/zakenrelatie gebruik maakt van de diensten van Martapart en/of omdat de klant/zakenrelatie diens persoonsgegevens zelf aan Martapart heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Martpart bewaart:

 • Voor- en achternaam;
 • Beroep/titel;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres(sen);
 • Bankrekeningnummer(s);
 • Bedrijfsnaam;
 • KvK-nr;
 • BTW-nr.

Verder bewaart Martapart gegevens die de klant/zakenrelatie zelf actief heeft verstrekt in het kader van een opdracht, zoals voorkeuren (danwel afkeuren) voor: kleuren(combinaties), vormen/beeldsoorten, fonts en tone of voice; en zoals interesses, organisatiedoelen en ambities.

Doelen gegevensverwerking (1)

De persoonsgegevens die Martapart verwerkt zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die Martapart met elke klant/zakenrelatie heeft. Een klant/zakenrelatie die besluit een opdracht door Martapart te laten uitvoeren, tekent (danwel akkordeert schriftelijk) de offerte die Martapart heeft opgesteld met daarin een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en de afspraken die met de klant/zakenrelatie zijn gemaakt over de uitvoering, de inspanningsverplichting (van beide partijen), de kosten en de betaling, de planning en de resultaten. Door te offerte te ondertekenen/akkorderen gaat de klant/zakenrelatie akkoord met de opdrachtverlening zoals omschreven in de offerte.

Martapart heeft de persoonsgegevens nodig om:

 

 • Gericht en op maat een offerte te kunnen opstellen.
 • De offerte te kunnen versturen.
 • Ontwerpen te kunnen maken en teksten te kunnen schrijven, denk aan websites, visitekaartjes, briefpapier, folders, brochures e.d..
 • Drukwerk te kunnen bestellen op naam van de klant/zakenrelatie, danwel te laten afleveren op het adres van de klant/zakenrelatie.
 • Te kunnen communiceren met de klant/zakenrelatie.
 • De klant/zakenrelatie te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en/of tarieven.
 • Facturen te kunnen versturen.
 • Betalingen te kunnen afhandelen.
 • Op terug te kunnen grijpen indien de klant/zakenrelatie later nog eens contact opneemt, danwel een nieuwe opdracht geeft.

Doelen gegevensverwerking (2)

Er zijn klanten/zakenrelaties die weliswaar een offerte door Martapart laten opstellen, maar uiteindelijk besluiten toch niet met Martapart in zee te gaan. Ook van deze klanten/zakenrelaties bewaart Martapart de persoonsgegevens, met als doel:

 

 • Om op terug te kunnen grijpen indien de klant/zakenrelatie later nog eens contact opneemt, zodat Martapart weer weet: wie is de klant/zakenrelatie, waarover ging destijds het contact.
 • Om op terug te kunnen grijpen indien Martapart zelf nog eens contact opneemt met de klant/zakenrelatie, bijvoorbeeld om deze alsnog door te verwijzen of te tippen over andere partijen (‘elkaar in contact brengen’) mits met toestemming van beide partijen vooraf en niet voor commerciële doeleinden.

Grondslagen gegevensverwerking

De grondslagen voor het (mogen) verwerken van persoonsgegevens zijn aldus:

 

 • Martapart heeft toestemming van de persoon om wie het gaat.
 • Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.
 • Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om het gerechtvaardigde belang van de klant/zakenrelatie te behartigen.

Delen van persoonsgegevens

Martapart deelt geen persoonsgegevens met derden, noch verkoopt zij persoonsgegevens aan derden. Evenmin maakt zij gebruik van persoonsgegevens voor nieuwsbrieven, reclame en/of andere (commerciële) marketingdoeleinden.

Wel zijn er partijen met wie Martapart samenwerkt of van wie Martapart afhankelijk is voor het uitvoeren van een opdracht, zoals web developers, drukkers en fotografen, aan wie Martapart, altijd in het kader van een specifieke opdracht en met toestemming van de klant vooraf, klantgegevens verstrekt. Zo kan bij sommige partijen het KvK-nr en BTW-nr van de klant vereist zijn voor het aanmaken van een account en/of afleveradres; in dat geval vraagt Martapart vooraf toestemming aan de klant om deze persoonsgegevens te mogen verstrekken.

Bewaarduur

Martapart bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Met het oog op het doel van ‘terug kunnen grijpen’ (zie Doelen gegevensverwerking) kan dit inhouden dat Martapart de persoonsgegevens voor onbepaalde termijn bewaart. Zoals wettelijk verplicht, bewaart Martapart de bedrijfsadministratie tenminste 7 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Martapart maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor klanten/zakenrelaties. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

Martapart gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Cloud

Martapart kan persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat persoonsgegevens in opdracht van Martapart door een cloud-serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Martapart slaat de persoonsgegevens uitsluitend op bij cloud-serviceproviders op wie onverkort de regels inzake gegevensbescherming (ofwel de AVG-wet) van toepassing zijn(/is).

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

De klant/zakenrelatie heeft het recht om diens persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de klant/zakenrelatie het recht om diens eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van diens persoonsgegevens door Martapart, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Dat betekent dat de klant/zakenrelatie bij Martapart een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar de klant/zakenrelatie zelf, danwel naar een andere door de klant/zakenrelatie genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering

De klant/zakenrelatie kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van diens persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van de verstrekte toestemming voor verwerking/gebruik van diens persoonsgegevens, of een bezwaar op de verwerking van diens persoonsgegevens sturen naar mart@martapart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de klant/zakenrelatie is gedaan, zal Martapart de klant/zakenrelatie vragen om een kopie van diens identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van de privacy zal Martapart de klant/zakenrelatie vragen om in deze kopie de pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, ofwel de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Martapart zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Martapart zal de klant/zakenrelatie er tevens op wijzen dat deze de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Beveiliging

Martapart neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies (datalekken), onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien de klant/zakenrelatie het gevoel heeft dat diens gegevens toch niet goed zijn beveiligd, of meent dat er aanwijzingen zijn voor misbruik (of een van de andere bovengenoemde inbreuken), dan kan de klant/zakenrelatie dit melden door te e-mailen naar mart@martapart.nl. Martapart zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Martapart
Martje Bloot
Postjeskade 121 • 3HG
1058 DL Amsterdam

mart@martapart.nl
06-21503419

“Niks mooiers dan de klant blij maken met iets moois!”